.: Tashio.Net :.

.: Welcome to Tashio.Net :.

.: Excuse: Stale file handle (next time use Tupperware(tm)!) :.

.: Miscellaneous Stuff :.

.: ShadowRun :.

.: Photo Gallery :.

Contact me: tashio@tashio.net