.: Tashio.Net :.

.: Welcome to Tashio.Net :.

.: Excuse: The Borg tried to assimilate your system. Resistance is futile. :.

.: Miscellaneous Stuff :.

.: ShadowRun :.

.: Photo Gallery :.

Contact me: tashio@tashio.net