.: Tashio.Net :.

.: Welcome to Tashio.Net :.

.: Excuse: appears to be a Slow/Narrow SCSI-0 Interface problem :.

.: Miscellaneous Stuff :.

.: ShadowRun :.

.: Photo Gallery :.

Contact me: tashio@tashio.net